facebook

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru. Prevádzkovateľom e-shopu je Matej Pliešovský Plecho (ďalej len “predávajúci”) a obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

Predávajúci:
Matej Pliešovský Plecho
Bjornsonova 7
03601 Martin 
IČO: 41242467 
DIČ: 1074291427 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2622 012 355/1100
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin, č. živn. registra: 550-15423

Kupujúci je fyzická osoba (fyzická a právnická osoba) za predpokladu, že sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Spotrebiteľ na začiatku obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky.

Základné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka potrebné pre priebeh a splnenie objednávky a jej doručenie kupujúcemu: krstné meno, priezvisko, adresa dodania prípadne fakturačná adresa ak sú odlišné, telefónne číslo a emailový kontakt. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu predaja tovaru na základe plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP tiež udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa podmienok Ochrany osobných údajov.

Ceny
Všetky ceny tovarov sú konečné a sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej 20% DPH. Poplatok za poštovné účtujeme zvlášť podľa špecifikácie zákazníka. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob.

Objednávanie
Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu www.cistetvary.sk Podmienkou platnosti objednávky je pozorné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formulára. Jeho vyplnením a odoslaním kupujúci súhlasí s obsahom a kúpnou cenou objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zároveň dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úplné a včasné vybavenie objednávky.

Spôsob platby dodania tovaru

Osobný odber
Tovar je od zaslania potvrdzovacieho e-mailu rezervovaný po dobu 5 pracovných dní. Po obdržaní objednávky predávajúci spätne kontaktuje kupujúceho a dohodnú sa na termíne odovzdania tovaru. Kupujúci platí pri osobnom odbere za tovar v hotovosti. Tento spôsob dodania tovaru nie je spoplatnený.

Dobierka
Predávajúci zasiela tovar Slovenskou poštou dobierkou 1. triedy. Objednávku zaplatí kupujúci pri jej doručení resp. vyzdvihnutí na pošte. Cena poštovného pri dobierke sa riadi interným cenníkom Slovenskej pošty, momentálne činí 2,90 € (do 500 g). Pri nákupe nad 50,00 € je poštovné zadarmo.

Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar najneskôr do 2 dní odo dňa prijatia objednávky. Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar na adresu určenú kupujúcim. V prípade, ak bude lehota na odoslanie z technických príčin nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o danej skutočnosti. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Platba na bankový účet
Predávajúci pošle kupujúcemu elektronickú formu faktúry s variabilným číslom, podľa ktorého identifikuje platbu kupujúceho. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude objednávka podľa dohody zaslaná poštou, alebo prevzatá osobne. Pri zasielaní poštou je výška poštovného účtovaná vo výške 1,80 € (do 500 g). Pre osobný odber bude predávajúci spätne kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na termíne prevzatia tovaru (iba Bratislava).

Pay Pal
Kupujúci, v prípade, že vlastní kreditnú kartu, môže zvoliť formu platby cez Pay Pal. V tomto prípade bude kupujúci v objednávacom procese presmerovaný na štandardnú stránku Pay Pal, kde postupuje podľa pokynov prevádzkovateľa. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude objednávka zaslaná poštou na adresu kupujúceho. Poštovné je pre tento spôsob dodania účtované vo výške 1,80 € (do 500 g).

Card Pay
Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Zásielky do ČR
Pre zákazníkov z ČR je momentálne dostupná iba platba cez PayPal. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude objednávka zaslaná poštou, zásielkou 1. triedy na adresu kupujúceho. Poštovné sa riadi interným cenníkom Slovenskej pošty, momentálne činí 4,30 € (do 500 g).

Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad dodávaný s tovarom.

Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne na adresu spoločnosti, alebo e-mailom na adresu order@cistetvary.sk, označiť správu predmetom: Storno objednávky, v prípade, že cena objednávky ešte nebola uhradená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky.

Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, v pôvodnom stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar znečistený, či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, kde bude suma vrátená. Tovar nesmie javiť známky používania. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Reklamácia tovaru
Ak chce kupujúci tovar zakúpený v internetovom obchode www.cistetvary.sk reklamovať, kontaktuje predávajúceho vopred e-mailom na order@cistetvary.sk Reklamovaný tovar je potrebné (najlepšie po dohode s www.cistetvary.sk) v nepoškodenom stave poslať spolu s krátkym sprievodným listom o požadovanej výmene alebo závade a kópiou faktúry, na adresu:

Settour Slovakia s.r.o.
Matej Pliešovský Plecho
Lazaretská 29
841 01 Bratislava

Po prijatí reklamovaného tovaru bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho (telefonicky alebo e-mailom) a dohodne čo najrýchlejšie riešenie vzniknutej situácie. V prípade uznania reklamácie ako oprávnenej, predávajúci:
tovar vymení kus za kus a zašle späť kupujúcemu na svoje náklady
vráti peniaze vrátane poštovného kupujúcemu
Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Reklamácia bude vybavená v čom najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie predávajúci informuje bezprostredne po ukončení reklamačného konania kupujúceho e-mailom.

Záverečné ustanovenia
Záverečné ustanovenia Podmienky a vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky a o ich zmene bude informovať e-mailom alebo oznámením na webovej stránke. Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením na stránke www.cistetvary.sk a dňom 1.4.2015